Stadgar för Carnegiestiftelsen

givna på Stockholms slott den 6 oktober 1911, därefter ändrade
av Kungl. Maj:t den 2 maj 1924, den 10 augusti 1926, den 8 mars 1940,
den 30 juni 1944 och den 4 juli 1963 samt av Kammarkollegiet den 10 maj 1993 och den 12 februari 1996.


Stiftelsens ändamål

§ l Carnegiestiftelsen är grundad av Andrew Carnegie, som för ändamålet ställt till förfogande. ett belopp av 230 000 dollars i femprocents obligationer.

§ 2 Stiftelsen är, enligt stiftarens uttryckta vilja, inrättad till förmån för personer som, frivilligt eller eljest utöver vad plikten kan anses ha bjudit, genom fredlig bedrift vågat livet för att inom Sverige eller dess område rädda medmänniskors liv, ävensom hustru och barn eller vissa andra anhöriga till sådana civilisationens hjältar, här nedan benämnda räddare.
Dylika hjältedåd pläga ofta förekomma bland utövarna av vissa yrken, såsom gruvarbetare och sjömän ävensom järnvägstjänstemän, brandsoldater och polismän.
Få handlingar äro mer hjältemodiga än de som utföras av läkare och sjukskötare under svåra epidemier.
Har någon på eller från svenskt fartyg utom svenskt område utfört bedrift som ovan sägs, skall han eller hans anhöriga njuta samma förmån av denna stiftelse, där ej annan liknande stiftelse anser sig ha företräde.

§ 3 Stiftelsen har till ändamål att, där räddare som i § 2 sägs blivit skadad eller lidit förlust, tilldela honom, i fall av behov, ett belopp tillräckligt att avvända de ekonomiska följderna av den ådragna skadan eller att täcka den uppkomna förlusten samt, att där han själv omkommit, likaledes i fall av behov tilldela hans efterlevande anhöriga skäligt understöd.
Räddare får också, där så finnes lämpligt, tilldelas belöning i penningar eller annat. Stiftelsen får även utdela medalj, särskilt där behov av penninghjälp ej föreligger.
I nära anknytning till verksamheten för dessa ändamål får stiftelsen därjämte efter inträffad olyckshändelse där synnerligt ömmande omständigheter föreligger anslå lämpligt belopp till understöd åt änkor och barn efter därvid omkomna personer ävensom åt dem som skadats vid olyckshändelsen.
I andra hand får stiftelsen utdela anslag till stöd åt sådan vetenskaplig forskning samt sådan undervisning och utbildning som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser.

§ 4 Understöd får utgå till räddare, till dess han kan återvinna sin hälsa eller behovet eljest upphör, till änka efter räddare, så länge hon lever ogift och behovet fortvarar, samt till efterlämnat barn, till dess det uppnår 18 års ålder eller eljest kan försörja sig själv. Efterlämnat barn som visar ovanlig begåvning får därutöver efter omständigheterna tilldelas ytterligare hjälp till högre utbildning.
Har räddare efterlämnat andra anhöriga än hustru och barn och har de för sin utkomst varit beroende av honom, får även sådana efterlevande av stiftelsens medel tillerkännas skäligt understöd.
Understöd som ej beviljats för en gång skall i regel utgå månatligen.

§ 5 Stiftelsen får inte bevilja understöd, där till följd av givna föreskrifter eller särskilt åtagande skadestånds- eller underhållsskyldighet åligger stat eller kommun, offentlig inrättning, bolag, förening eller enskild person. Endast för såvitt sålunda utgående skadestånd eller underhåll prövas vara otillräckligt, får stiftelsen hjälpande ingripa.

§ 6 Stiftelsens kapital utgörs av ovannämnda 230 000 dollars samt vad i övrigt kan tillflyta stiftelsen.
Endast avkomsten av stiftelsens kapital får användas för stiftelsens ändamål. Avkomst, som ej tagits i anspråk inom fem år efter det kalenderår varunder den influtit, skall läggas till kapitalet.

Stiftelsens förvaltning m.m.

§ 7 Stiftelsen angelägenheter och förvaltningen av dess medel handhaves av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen består av åtta svenska medborgare, varjämte här ackrediterade sändebudet för Amerikas Förenta Stater äger säte och stämma i styrelsen. Bland de svenska ledamöterna skall finnas en representant för sjöfarten och en för räddningstjänsten ävensom en läkare med forskarkompetens och en med undervisnings- och utbildningsväsendet förtrogen
person, de båda senare helst kvinnor.
Ordförande och vice ordförande i styrelsen utses för två år i sänder av ordföranden i Högsta domstolen i samråd med Chefen för marinen.
Övriga svenska ledamöter utses genom val av styrelsen. Varje sådant val skall avse en tid av tre år.

§ 8 Styrelsens ledarmöter äger ej njuta ersättning för sitt arbete, men för resor till och från Stockholm eller eljest i stiftelsens ärenden ävensom för andra utgifter, som de ådraga sig vid uppdragets fullgörande, äga de rätt till skälig gottgörelse.

§ 9 Styrelsen anställer sekreterare och kamrerare jämte andra erforderliga
biträden samt bestämmer löne- och andra förmåner för dem.

§ 10 Styrelsen sammanträder i Stockholm minst tre gånger om året:
i februari, i juni och i oktober, samt däremellan så ofta ärendenas beskaffenhet det fordrar.

§ 11 Styrelsesammanträde utsättes av ordföranden. Kallelse därtill skall genomsekreterarens försorg minst en vecka förut tillställas varje ledamot med uppgift om de ärenden, som skall förekomma till behandling.

§ 12 För besluts fattande och vid val erfordras, att minst fem ledamöter är
närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträdet de flesta röstande förena sig, men vid lika röstetal den mening, som biträds av ordföranden vid sammanträdet.
Vid sammanträdena skall föras protokoll.

§ 13 Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och vice ordföranden i förening eller av ordföranden eller vice ordföranden i förening med en annan av styrelsen för ett år i sänder utsedd styrelseledamot.
Ordföranden och vice ordföranden, med den sålunda särskilt utsedda firmatecknaren som suppleant, får såsom stiftelsens förvaltningsutskott företräda stiftelsen och sålunda själva eller genom ombud i förhållande till tredje man handla å stiftelsens vägnar samt inför domstol och andra myndigheter föra dess talan ävensom anvisa medel till gäldande av
löpande utgifter.
Förvaltningsutskottet får också i trängade fall bevilja tillfälligt understöd med skäligt belopp. Sådan åtgärd skall dock anmälas för styrelsen vid nästa sammanträde.
Förvaltningsutskottet har att övervaka verkställandet av styrelsens beslut.

§ 14 Det åligger sekreteraren att noga uppmärksamma i tidningspressen eller eljest förekommande meddelanden om sådana handlingar; som kunna bli föremål för stiftelsens åtgärd; att mottaga alla ansökningar och meddelanden, som insänds till stiftelsen; att införskaffa noggranna upplysningar såväl om de inträffade händelsernas förlopp som om de personers omständigheter, vilka kunna komma i fråga till belöning eller understöd; att inhämta om icke skyldighet att utge ersättning eller pension i följd av timat olycksfall åligger annan, och där så erfordras, lämna sin medverkan till utfående av sådan förmån;samt att i övrigt i enlighet med ovan givna anvisningar bereda ärenden till föredragning inför styrelsen.
Sekreteraren har också att enligt styrelsens anvisningar bereda ärenden om stöd åt forskning, utbildning och undervisning.

§ 15 När ärende, på sätt som anges i § 14, blivit behörigen berett, föredras det inför styrelsen av sekreteraren eller någon av styrelsens ledamöter, och avgör styrelsen i enlighet med ovan angivna bestämmelser, om sådant fall är för handen som bör belönasav stiftelsen. Om så finnes, bestämmer styrelsen vad som skall ges i belöning eller understöd eller bådadera, därvid styrelsen bör tillmäta understödets storlek icke blott efter nödtorften utan även med hänsyn till beskaffenheten av den handling, som är att belöna, samt av deras omständigheter, vilka skola erhålla stiftelsens hjälp.

§ 16 Mot styrelsens beslut i fråga om belöning eller understöd får någon talan ej föras. Har härutinnan skiljaktiga meningar förekommit, får de ej tas till protokollet eller eljest yppas.

§ 17 Understöd från stiftelsen får ej tas i mät för understödstagares gäld.

§ 18 Stiftelsen tillhöriga medel skall, i avvaktan på användning för stiftelsens ändamål, placeras på betryggande sätt.

§ 19 Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 20 Styrelsen skall årligen avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar. Förvaltningsberättelsen skall innehålla uppgifter om beslutade belöningar och understöd, likaså om beslutade anslag till stöd åt forskning, undervisning eller utbildning. För varje belöning anges därvid den belönades namn samt belöningens art och storlek och för varje understöd eller anslag dess mottagare, ändamål och storlek.
Stiftelsens räkenskaper skall granskas av en därtill utsedd revisor. Denne jämte en revisorssuppleant utses av styrelsen. Revisorn skall årligen avge revisionsberättelse rörande sin granskning
Kostnaderna för granskningen skall bestridas av stiftelsen.

§ 21 Meddelande rörande belöningar och anslag skall genom styrelsens försorg offentliggöras på lämpligt sätt.


 © Carnegiestiftelsen 2023. Informationsansvarig